Privacy beleid

Wij hechten bij Artis Interieurbouwers veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring voor onze website geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor de firma Artis Interieurbouwers BV en de bevoegde personen werkende binnen de Artis Interieurbouwers BV, met maatschappelijke zetel te Hagelberg 4, 2250 Olen en met ondernemingsnummer BE 0741.365.951

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Artis Interieurbouwers BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens op onze website?
Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:    

  • het reageren op ingevulde contactformulieren

HOE VERWERKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

ALGEMEEN

  • de verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens, die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • we vragen jouw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • we hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
  • we geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • we zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en hebben hier ook alle respect voor. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen hebt, kan je contact opnemen via info@artisinterieur.be

WEBSITE

  • Op onze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier.  Hier wordt gevraagd naar de naam, telefoonnummer, e-mailadres en de reden van contactname (bericht). Daarnaast is er ook de mogelijkheid om jouw bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer mee te geven.
  • Op onze website gebruiken we cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.
  • De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Het is mogelijk dat websites van andere partijen ook hyperlinks bevatten naar onze website. Artis Interieurbouwers BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere partijen en het gebruik van cookies op hun websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

persoonlijke identiteitsgegevens: naam, telefoonnummer, e-mail, adres.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Artis Interieurbouwers BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 7 jaar na het laatste gebruik bij.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
onze administratie, facturatie en projectopvolging.
Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:
alle personen die namens Artis Interieurbouwers van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
Artis Interieurbouwers BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

Vragen hierover kan je mailen naar info@artisinterieur.be

Klachten?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen.  Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be

Wijziging privacyverklaring

Artis Interieurbouwers BV kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.  Het is aangewezen om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

artis interieurbouwers

Onze showroom

openingsuren showroom